מאמרים נוספים ברשת הידע:
ציטוט- Johann Wolfgang von Goethe

"An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come."

-- Victor Hugoמאמרים נוספים ברשת הידע: